Behandling, Tips & råd

“KBT: Verktyget för att hantera livets utmaningar”

Känner du oro, ångest, är nedstämd, har en livskris eller är i sorg och behöver samtalsstöd? Då kan jag tipsa om Sunay Lundström som är KBT-terapeut och Beteendevetare.

Vad är KBT?
KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en evidensbaserad behandlingsmetod som fokuserar på att förändra tankar och beteenden för att förbättra måendet. Metoden har sitt ursprung i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. I KBT arbetar terapeuten tillsammans med klienten för att identifiera negativa tankemönster och beteendemönster som kan bidra till problemen klienten upplever. Genom att utforska och ifrågasätta dessa tankar samt genom att träna på nya beteendestrategier kan klienten lära sig att hantera sina svårigheter på ett mer konstruktivt sätt.

KBT är oftast korttidsinriktad, vilket innebär att klienten vanligtvis genomför ett begränsat antal sessioner, vanligtvis mellan 10 och 20, beroende på problemens art och svårighetsgrad. Terapin präglas av ett aktivt samarbete mellan terapeuten och klienten, och klienten får ofta hemuppgifter att utföra mellan sessionerna för att öva på de nya färdigheterna och strategierna som lärs ut.

KBT har visat sig vara effektiv vid behandling av en mängd olika psykiska problem, inklusive depression, ångest, stress, fobier, posttraumatiskt stressyndrom, ätstörningar och många andra tillstånd. Eftersom det finns ett starkt forskningsstöd för KBT:s effektivitet rekommenderar många hälsovårdsorganisationer, inklusive Socialstyrelsen, användningen av KBT som behandling för olika psykiska problem.

Sammanfattningsvis är KBT en strukturerad och praktiskt inriktad terapimetod som syftar till att ge klienten verktyg för att hantera sina problem på ett mer konstruktivt sätt och därigenom förbättra sitt psykiska välbefinnande.

Så här säger Sunay om KBT

Lösningen är du själv och tillsammans kan vi arbeta fram en lösning. Genom att jag kan konkretisera känslor samt sätta ord på dessa för att därigenom kunna hitta en struktur i arbetet.

Jag har genom livet fått en stor erfarenhet av människors olika typer av psykiska problematik. Jag har en stark övertygelse att alla kan bli bättre centralt är dock att man tar hjälp och att man har en plan ungefär som när man bestämmer sig för ett fysiskt mål eller ett hälsomål t.ex. att gå ner i vikt för välmående. Det kräver kontinuitet en plan samt vägledning.

Jag erbjuder även terapi via video. Det är också ett bra alternativt för dig som inte bor i Stockholm eller inte kan ta dig till mottagningen.

Vanliga problem

Depression

Oro/Ångest

Stress

Livskris

Existentiella frågor

Fobi t ex. social fobi, spindel

Sorg

Ilska

Låg självkänsla

Sömn

Relationsproblem

Mindfulness

 

https://www.bokadirekt.se/